1,351,000

Hộc di động sắt

Hộc sắt HS02

1,100,000

Hộc di động sắt

Hộc sắt HS03

1,360,000

Hộc di động sắt

Hộc tủ sắt di động HS1

1,291,000