2,366,700
2,392,000
1,786,000
2,059,000

TỦ GỖ VĂN PHÒNG

Tủ đựng hồ sơ gỗ NT1960D

2,438,000

TỦ GỖ VĂN PHÒNG

Tủ đựng hồ sơ HR1800-2B

2,415,000

TỦ GỖ VĂN PHÒNG

Tủ đựng hồ sơ HR1960-3B

4,083,000
4,842,000
5,650,000

TỦ GỖ VĂN PHÒNG

Tủ gỗ 4 buồng NT1960-4B

5,739,000

TỦ GỖ VĂN PHÒNG

Tủ gỗ công nghiệp TG04K3

3,900,000
4,083,000